STATUT
FUNDACJI KARKONOSZE DLA KAŻDEGO

Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwą KARKONOSZE DLA KAŻDEGO, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Karinę Dorotę Potapczyk i Wojciecha Dariusza Obidowskiego zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym nr rep A 7000/2022, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

§2

 1. Siedzibą fundacji jest Szklarska Poręba

§3

 1. Właściwym ministrem ze względu na charakter i cele Fundacji jest minister ds. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, któremu składa coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za poprzedni rok kalendarzowy.

§4

 1. Fundację powołano na czas nieokreślony.
 2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 3. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.
 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§5

 1. Fundacja może nadawać godności honorowe oraz ustanawiać ordery, odznaki, medale i inne od-znaczenia oraz przyznawać je wraz z innymi tytułami, nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla idei lub celów obranych przez Fundację.

§ 6.

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne, w kraju i za granicą.
 2. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji społecznych.
 3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania prawem polskim dopuszczonych.
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
 5. Cele i zasady działania Fundacji.

§7

 1.  Celami Fundacji jest realizowanie zadań w zakresie działalności charytatywno-opiekuńczej, leczniczej, opieki społecznej, rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, naukowej, oświatowo-kulturalnej, oraz wszelkiego rodzaju działalności dobroczynnej i pożytku publicznego.
 2.     Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i osób fizycznych,
 3. których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 4.     Celami Fundacji wynikającymi z działalności pożytku publicznego są: 
 • pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości
 •  działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalność charytatywna;
 • ochrona i promocja zdrowia
 • prowadzenie działalności leczniczej
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 •     działalność na rzecz integracji międzypokoleniowej;
 •     działalność na rzecz likwidacji stereotypów i uprzedzeń, w szczególności dotyczących osób starszych;
 •     działalność na rzecz profilaktyki zdrowia;
 •     działalność na rzecz wspierania rozwoju jednostek i społeczności;
 •     promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy    zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 •     działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 3.13.działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 •     działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 •     działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 •     działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 •     nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
 •     wypoczynek dzieci i młodzieży i osób starszych;
 •     kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury;
 •     ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 3.21.turystyka i krajoznawstwo;
 •     upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 •     ratownictwo i ochrona ludności;
 •     upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
 •     działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 •     praca formacyjna w oparciu o nauczanie Kościoła rzymskokatolickiego ( Działalność ta realizowana jest na rzecz osób potrzebujących bez względu na ich wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania);
 •     promocja i organizacja wolontariatu;
 •     pomoc Polonii i Polakom za granicą;
 •     działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 •     promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 •     działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania I ochrony praw dziecka; 3.32. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

§8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizowanie lub finansowanie następujących rodzajów przedsięwzięć:

 1. ochrony zdrowia, poprzez tworzenie i prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków terapeutycznych, hospicjów, punktów konsultacyjnych, poradni, aptek, zakładów rehabilitacyjnych I szpitali, placówek opieki zamkniętej i otwartej, w tym domów pomocy społecznej, domów dziennego i stałego pobytu, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków terapii i leczenia uzależnień, świetlic socjoterapeutycznych. Ponadto przekazywanie środków przeznaczonych dla ośrodków zdrowia, szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, hospicjów i osób potrzebujących umożliwiających korzystanie z opieki lekarskiej oraz zakup lekarstw. Działalność na rzecz profilaktyki uzależnień, w tym pomoc osobom uzależnionym i przeciwdziałanie patologiom;
 2.     pomocy społecznej, poprzez organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju placówek charytatywno­ opiekuńczych, oświatowych, medycznych, doradczych oraz innych właściwych dla realizacji zadań Fundacji, przeznaczonych dla osób starszych, chorych, bezdomnych, niepełnosprawnych, rodzin Fundacji
 3. życiowej, osób uzależnionych, niedostosowanych społecznie, dzieci i młodzieży oraz innych osób potrzebujących pomocy i wsparcia, domów samotnej matki, kuchni dla ubogich, ognisk wychowawczych, świetlic, klubów młodzieżowych, żłobków, przedszkoli, ochronek. Przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwiania im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, doprowadzania do życiowego usamodzielniania osób i rodzin na poziomie standardów europejskich, organizowanie różnych form wypoczynku dla osób starszych, dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, potrzebujących, dysfunkcyjnych, dzieci i młodzieży polonijnej, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, rodzin wielodzietnych, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, potrzebujących, zarówno w ośrodkach własnych, wynajętych bądź udostępnionych;
 4.     oświatowych, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na upowszechnianie wykształcenia i kultury w społeczeństwie, przygotowujących je do życia w warunkach wspólnoty europejskiej, jak również poprzez organizowanie różnych form kształcenia oraz krajowych i międzynarodowych warsztatów, szkoleń, spotkań i konferencji;
 5.     naukowych, poprzez organizowanie akcji zmierzających do promowania rozwoju wiedzy, a także poprzez przekazywanie darowizn dla ośrodków naukowych, programów badawczych i funduszy stypendialnych;
 6.     kulturalnych, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na rozwój dziedzictwa kulturowego, czyli darowizn na prace konserwatorskie, dla muzeów, bibliotek, wystaw, galerii oraz na stypendia artystyczne, a także poprzez organizowanie, wspieranie lub finansowanie różnego rodzaju imprez kulturalnych;
 7.     dobroczynności, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla osób i instytucji zajmujących się wspieraniem osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy;
 8.     rehabilitacji zawodowej i społecznej  osób niepełnosprawnych, poprzez przekazywanie  środków
 9. przeznaczonych na zatrudnienie i rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz poprzez organizowanie warsztatów, turnusów i zajęć rehabilitacyjnych, sanatoryjnych itp.;
 10.     w zakresie ochrony środow.lska, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na cele wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 prawo ochrony środowiska, jak również organizowanie akcji lub imprez na rzecz realizacji powyższych celów;    ·
 11.     kultu religijnego, poprzez przekazywanie środków dla kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prawnych, organizację rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek, szkoleń, konferencji, wydawanie biuletynów i innych materiałów informacyjno-szkoleniowych, kontakt z parafialnymi zespołami charytatywnymi;
 12.     w zakresie wolontariatu, poprzez, wspieranie i promowanie różnych form wolontariatu;
 13.     w zakresie kultury fizycznej I sportu, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na podnoszenie i nabywanie sprawności fizycznej, czyli darowizny dla klubów sportowych, stypendia sportowe, wspomaganie zawodów sportowych, w tym zawodów osób niepełnosprawnych, jak również organizowanie lub finansowanie różnego rodzaju imprez sportowych, kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży.
 14.     Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA/Działalność obligatoryjna

§9

Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie (według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2-007):

 1.     ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (94.99.Z);
 2.     kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (94.99.Z);
 3.     działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (94.99.Z);
 4.     działalności na rzecz integracji i reintegra·cji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (94.99.Z);
 5.     działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanej (94.99.Z};
 6.     pozostałej działalności związanej ze sportem (93.19.Z);
 7.     działalności charytatywnej (88.99.Z);
 8.     pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej (88.99.Z);
 9.     działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (88.10.Z);
 10.     pozostałej pomocy społecznej z zakwaterowaniem (87.90.Z);
 11.     Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (87.30.Z);
 12.     Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (87.10.Z);
 13.      ochrony i promocji zdrowia {86.90.E);
 14.     działalności fizjoterapeutycznej (86.90.A);
 15.     praktyki lekarskiej ogólnej (86.21.Z);
 16.     działalności wspomagającej edukację (85.60.Z);
 17.     nauki, edukacji, oświaty i wychowania (85.59.B);
 18.     promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy (78.10.Z);
 19.     badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i h manistycznych (72.20.Z);
 20.     działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości (70.22.Z).
§ 10 
Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie (według Polsklej Klasyfikacji Działalności 2007):
 1.     promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy (78.10.Z);
 2.     Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 78.30.Z;
 3.     nauki, edukacji, oświaty i wychowania (85.59.B).
 4.     działalności wspomagającej edukację (85.60.Z);
 5.     Działalność szpitali 86.10.Z);
 6.     praktyki lekarskiej ogólnej (86.21.Z);
 7.     praktyki lekarskiej specjalistycznej (86.22.Z);
 8.    działalności fizjoterapeutycznej (86.90.A);
 9.     pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (86.90.E);
 10.     ochrony i promocji zdrowia (86.90.E);
 11.     Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (87.10.Z);
 12.     Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (87.30.Z);
 13.     pozostałej pomocy społecznej z zakwaterowaniem (87.90.Z);
 14.     działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (88.10.Z);
 15.     pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej (88.99.Z);
 16.     Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 90.01.Z;
 17.     kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (94.99.Z);
 18.     działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanej (94.99.Z);

Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Działalność fakultatywna

§ 11

 1.     Działalność gospodarcza jest dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację.
 2.     Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczona jest na działalność pożytku publicznego.
 3.     Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4.     Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
 5.     Działalność gospodarcza Fundacji jest środkiem do realizacji celów statutowych Fundacji.
 6.     Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach określonych w stosownych przepisach.

§ 12

Zakres gospodarczego działania fundacji obejmuje:

 1.     (PKD 46) HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 2.     (PKD 47) HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 3.     (PKD 52) MAGAZYNOWANIE I DZ(AŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
 4.     (PKD 55) ZAKWATEROWANIE
 5.     (PKD 56) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
 6.     (PKD 58) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
 7.     (PKD 59) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZ.ANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
 8.     (PKD 62) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZ.ANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZ.ANA
 9.     (PKD 63) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
 10.     (PKD 64.19.Z) POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
 11.     (PKD 64.9) POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
 12.     (PKD 65) UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
 13.     (PKD 66) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
 14.     (PKD 68) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
 15.     (PKD 69) DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE
 16.     {PKD 70) DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES}; DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
 17.     (PKD 73) REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
 18.     (PKD 77) WYNAJEM I DZIERŻAWA
 19.     (PKD 78) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
 20.     (PKD 79) DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE
 21.     (PKD 82) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 22.     (PKD 85) EDUKACJA
 23.     (PKD 95) NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
 24.     (PKD 96) POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
 25. 25 71.20.B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZVTECHNICZNE
 26.     70.22.Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJI ZARZĄDZANIA
 27.     85.59.B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
 28.     PKD 74.90.Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Majątek i dochody Fundacji.

§ 13

 1.     Majątek Fundacji tworzy fundusz założycielski w kwocie 2.000,00 z/ (słownie: dwóch tysięcy złotych) przyznanej przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2.     Fundusz założycielski jest przeznaczony w kwocie 1.000,00 z/ (słownie: jednego tysiąca złotych) na prowadzenie działalności statutowej oraz 1.000,00 zt (słownie: jednego tysiąca złotych) na działalność gospodarczą.

§ 14

 1.     Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
 •     darowizn, spadków, zapisów,
 •     subwencji osób prawnych,
 •      zbiórek i imprez publicznych,
 •     majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji,
 •     działalności gospodarczej,
 •     odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 •     odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
 •     wpłat 1% podatku od podatników.

   2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

  3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

  4. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych.

§ 15

 1.     dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2.     W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3.     W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 16

Władze Fundacji.

§ 17

 1.     Władzami fundacji są:
 •     Zarząd Fundacji.

§ 18

ZARZĄD FUNDACJI

 1.     Zarząd Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy jednogłośnie.
 2.     Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu osób powoływanych na pięcioletnią kadencję.
 3.     Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4.     Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatorów przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie.
 5.     Pracami Zarządu kieruje prezes Zarządu.
 6.     W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy.

Sposób Reprezentacji

§ 19

 1.     W przypadku, w którym do Zarządu powołany został tylko jeden Członek Zarządu jest on uprawniony do reprezentowania Fuńdacji jednoosobowo.
 2.     W przypadku, w którym do Zarządu powołanych zostało dwóch lub więcej Członków Zarządu, do składania oświadczeń w imieniu Fundacji jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie, a w sprawach w których wartość praw i obowiązków przekracza 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych) Fundację reprezentuje łącznie dwóch członków zarządu.

§ 20

 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej polowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu.
 2. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
 3. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć kierownicy jednostek organizacyjnych oraz inni pracownicy
 4. Fundacji w celu udzielania wyjaśnień.   
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 6. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należ4cych do zadań Fundacji.

§ 21

Do kompetencji Zarządu należy:

 1.     kierowanie działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2.     opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działalności Fundacji,
 3.     sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 4.     przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
 5.     opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji,
 6.     powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji,
 7.     ustalanie planów zatrudnienia i płac oraz określanie zasad wynagradzania pracowników etatowych Fundacji i zwrotu poniesionych wydatków przez wolontariuszy,
 8.     kierowanie pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji,
 9.     ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji, sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji.
 10.     występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

Zmiana Statutu

§ 22

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy za zgodą Zarządu Fundacji.

Połączenie z inną fundacją.

§ 23

 1.     Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2.     W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatorów.
 3. Likwidacja Fundacji

§ 24

 1.     Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2.     Likwidatorów Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy.
 3.     Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów.
 4.     Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatorów na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§ 25

1.    Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.